Ủy viên UBND huyện

17/09/2012

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

Đinh Văn Mười

  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: muoidv@vinhphuc.gov.vn

 

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện Tam Đảo. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua - khen thưởng - kỷ luật; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công tác Kế hoạch, tài chính - ngân sách của huyện; kế hoạch đầu tư công; cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn  bị đầu tư, quyết định đầu tư... theo thẩm quyền; Quốc phòng; An ninh; Thanh tra; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; Đối nội, đối ngoại.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện; giữ mối liên hệ thường xuyên với Toà án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, cơ quan của UBND huyện: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 


Trần Thái Sơn

  Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: sontt@vinhphuc.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; công thương, giao thông vận tải, an toàn giao thông; hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý dự án; phát triển đô thị và hạ tầng đô thị; quy hoạch xây dựng; Kiến trúc; khu công nghiệp, cụm công nghiệp (khi được Chủ tịch UBND huyện giao); khu kinh tế, nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện; Khoa học công nghệ; quyết toán các dự án có sử dụng nguồn vốn nhà nước; thuế; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; công tác thống kê; nông nghiệp và phát triển nông thôn; lâm nghiệp; thuỷ lợi; phát triển kinh tế hộ, trang trại, làng nghề; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập PCTT-TKCN; Nông thôn mới; sản phẩm OCOP.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết về lĩnh vực thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của huyện; Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

- Chỉ đạo và ký các văn bản gửi tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện về lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chủ tịch giải quyết một số nội dung trong quá trình tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật cán bộ về lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Chủ tịch giao.

- Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trạm khuyến nông, Văn phòng điều phối nông thôn mới.  

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Đảo, Chi Cục Thuế, Kho Bạc Nhà nước huyện, Chi Cục Thống kê, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tam Đảo, Ngân hàng Công thương Tam Đảo, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú y, Hạt Kiểm lâm, Điện lực Tam Đảo, Trung tâm Phát triển Nông Lâm nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo, Đội quản lý thị trường số 3 Tam Đảo, các Hợp tác xã, các Hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

 

- Chỉ đạo một số dự án cụ thể do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Chỉ đạo, theo dõi hoạt động quản lý hành chính các xã, thị trấn: Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương, Đại Đình, Tam Quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.


Vũ Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email:   @vinhphuc.gov.vn

 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin, thể dục, thể thao; du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo; Từ thiện, nhân đạo, chính sách xã hội; Y tế, dân số - gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; Truyền thanh; Tư pháp; Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Bồi thường nhà nước; Tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác dân vận chính quyền; Văn thư lưu trữ; Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin; Dân tộc; Ngoại vụ; Bưu chính viễn thông; Bảo hiểm; Công tác thanh niên; Thi hành án dân sự; Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; An toàn cháy nổ, phòng cháy, chữa cháy; Diễn tập phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã; Phòng không nhân dân.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo về công tác thi đua-khen thưởng và giải quyết một số nội dung trong quá trình tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật cán bộ về lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Chủ tịch giao.

- Chỉ đạo và ký các văn bản gửi tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện về lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết về lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo.

- Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo.

- Làm Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện duy trì mối quan hệ với: các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện và các tổ chức hợp pháp khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện:  Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Dân tộc, Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao, Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tam Đảo, Hội Chữ thập đỏ; các Hội đặc thù có liên quan thuộc lĩnh vực được giao chỉ đạo.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hành chính sách xã hội huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Trung tâm Viễn thông, Bưu Điện, các Hợp tác xã, các Hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được giao chỉ đạo.

- Chỉ đạo một số dự án cụ thể do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Chỉ đạo, theo dõi hoạt động quản lý hành chính các xã, thị trấn: Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Thị trấn Tam Đảo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

 

Các Uỷ viên UBND huyện

 

1. Ông Trần Kim San, Trưởng Công an huyện - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Tam Quan.

2. Ông Phạm Minh Đăng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Quân sự, quốc phòng huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Hồ Sơn.

3. Ông Phùng Quang Trường, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND thị trấn Đại Đình.

4. Ông Lê Đức Thọ, Trưởng phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Nội vụ huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Yên Dương.

5. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND thị trấn Hợp Châu.

6. Ông Vũ Huy Cường, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Văn hóa và Thông tin, du lịch huyện, Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND thị trấn Tam Đảo.

7. Ông Trần Như Trai, Trưởng phòng Tư pháp - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Tư pháp huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Bồ Lý.

8. Ông Chu Văn Sáu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Ủy viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Nông nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Đạo Trù.

9. Ông Trần Đức Tuấn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND xã Minh Quang.

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: lĩnh vực Thanh tra huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

11. Ông Nguyễn Minh Tuân, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện – Uỷ viên UBND huyện.

- Phụ trách: Lĩnh vực Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Thừa lệnh UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện ký các văn bản theo quy chế làm việc của UBND huyện và khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

12. Đối với Trưởng các phòng chuyên môn chưa phải là thành viên UBND huyện, các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện chưa có Thủ trưởng đơn vị thì lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp được giao phụ trách chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị đó.

Các tin đã đưa ngày: