Thường trực ủy ban nhân dân huyện

11/09/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO

 

Địa chỉ: xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853831
Email: 
 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN 

 

 

Đinh Văn Mười

  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: muoidv@vinhphuc.gov.vn

1.1. Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

1.2. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong huyện gồm các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính - ngân sách, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án trên tất cả các lĩnh vực theo phân cấp; công tác đối ngoại, an ninh, quốc phòng; công tác tổ chức cán bộ, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng. Cùng tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện về các hoạt động của UBND huyện.

1.3. Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Toà án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

 


Nguyễn Hồng Hiệp

  Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: hiepnh@vinhphuc.gov.vn

2.1.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:  Văn hóa và Thông tin, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; vệ sinh ATTP; bảo hiểm xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách xã hội; công tác thanh tra; dân tộc  và tôn giáo; công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng; các chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách. Ký các văn bản của UBND huyện báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp trên thuộc các lĩnh vực được phân công.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư pháp, Dân tộc, Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao, BQL khu danh thắng Tây Thiên, BQL khu du lịch Tam Đảo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Tam Đảo, Trường THCS Dân tộc nội trú Tam Đảo.

2.3. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động huyện; phụ trách các tổ chức hội, các tổ chức hội nghề nghiệp (theo quy định tại Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015).

2.4. Làm nhiệm vụ Thường trực khi Chủ tịch UBND huyện đi công tác và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

2.5. Là Thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

 


Lê Quý Dương 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email:  duonglq@vinhphuc.gov.vn

3.1.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khuyến nông, kinh tế hợp tác xã; một số nhiệm vụ liên quan đến tài chính ngân sách (theo phân công của Chủ tịch UBND huyện); Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản; Tài nguyên & Môi trường, Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; Chính sách đất dịch vụ; giao thông vận tải, an toàn giao thông, tài sản công; các chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách. Ký các văn bản của UBND huyện báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp trên thuộc các lĩnh vực được phân công. Chủ trì phối hợp với các Phó Chủ tịch khác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện, duyệt và ký các báo cáo kinh tế xã hội tháng, quý, 6 tháng và báo cáo tổng hợp khác của UBND huyện.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trạm Khuyến nông.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

Các tin đã đưa ngày: