Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo

09/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 0211.3824147 - 0211.3824213

Email:

 

Trịnh Hồng Cương

Trưởng ban

Điện thoại:  0211.3824213

Email: cuongth@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Văn Thông

 Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0211.3824213

Email: thongnv3@vinhphuc.gov.vn

 

 

Theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND huyện Tam Đảo về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu du lịch Tam Đảo. Ban quản lý Khu lịch Tam Đảo có:

1. Vị trí, chức năng

BQL KDL TĐ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tam Đảo, có chức năng tham mưu, giúp UBND và Chủ tịch UBND huyện quản lý việc thực hiện quy hoạch chi tiết thị trấn Tam Đảo; quản lý hoạt động du lịch; quản lý tài nguyên du lịch và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường; quản lý và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và các công trình công cộng phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn KDL TĐ;

BQL KDL TĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND và chủ tịch UBND huyện Tam Đảo.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết thị trấn Tam Đảo

 

- Lưu giữ, quản lý hồ sơ các dự án và hồ sơ xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn Tam Đảo để làm cơ sở quản lý và tham gia ý kiến với các cơ quan duyệt hồ sơ, dự án;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, sửa chữa công trình của các tổ chức, cá nhân theo đúng dự án, thiết kế và giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phối hợp với UBND thị trấn Tam Đảo tạm đình chỉ thi công các trường hợp vi phạm về đầu tư, xây dựng. Báo cáo kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý;

- Phối hợp với UBND thị trấn Tam Đảo hướng dẫn các tổ chức cá nhân lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo đúng quy hoạch chi tiết trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giám sát việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp sử dụng đất không đúng quy định, những trường hợp san, gạt, khai thác đất đá trái phép làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu du lịch Tam Đảo.

2.2. Quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn Khu du lịch Tam Đảo

 

- Nắm tình hình hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn: tổ chức hoạt động Trạm thông tin du lịch Tam Đảo, thuyết minh, hướng dẫn khách du lịch tham quan các điểm du lịch trên địa bàn: đề xuất các phương án phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ của huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện chính sách pháp luật về du lịch, thẩm định các cơ sở lưu trú, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động;

- Giới thiệu, quảng bá du lịch Tam Đảo; phối hợp  với phòng Văn hóa thông tin huyện, chi hội du lịch Tam Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức liên kết, hợp tác và xúc tiến du lịch trên địa bàn;

- Phối hợp với UBND thị trấn Tam Đảo và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương về hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

2.3. Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên du lịch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Khu du lịch Tam Đảo:

 

- Thực hiện làm vệ sinh môi trường hàng ngày, gồm: thu gom rác trên các tuyến đường, khu công cộng, vận chuyển, tập kết rác thải đúng nơi quy định; định kỳ xử lý rác bằng hóa chất và chôn lấp rác thải.

- Đề xuất phương án xử lý hiệu quả rác, nước thải và các biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường; tôn tạo bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu du lịch Tam Đảo;

- Được phép thu phí một số dịch vụ, phí vệ sinh môi trường và sử dụng theo đúng quy định;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, UBND thị trấn Tam Đảo và các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân và hộ dân trên địa bàn.

2.4. Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng: quản lý và sử dụng hệ thống trạm biến áp, tuyến hạ thế ngầm và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; đảm bảo duy trì chiếu sáng thường xuyên theo quy định và phục vụ một phần điện sinh hoạt trên địa bàn.

2.5. Quản lý các công trình công cộng trên địa bàn Khu du lịch Tam Đảo: quản lý các công trình do Ban quản lý làm chủ đầu tư; tiếp nhận, quản lý các công trình do tỉnh và huyện bàn giao. Bảo quản, sửa chữa, đảm bảo cho công trình hoạt động và phát huy tác dụng.

2.6. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Ban quản lý với UBND huyện.

2.7. Thực hiện các quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.

 

Các tin đã đưa ngày: