Tổ chức bộ máy

18/09/2012

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN TAM ĐẢO
Điện Thoại: 02113.853.840

 

 

 

 

Tạ Văn Trần

Chủ tịch UBMTTQ Huyện

Điện thoại: 02113.853.840

Email: TranTV@vinhphuc.gov.vn


 

 

  

 

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

Điện thoại:
02113.853.840

Email:dungNT28@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: