Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Đảo

06/02/2020

File đính kèm