Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 29/05/2012

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-01-2012; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24-02-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-03-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:...

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google