Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

29/05/2012

 

ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC

HUYỆN ỦY TAM ĐẢO

*

Số 39 -KH/HU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  

Tam Đảo, ngày  24 tháng 4 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-01-2012; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24-02-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-03-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành để thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng thời là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

- Xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. 

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, thận trọng, đồng thời không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và chăm lo đời sống của nhân dân.

- Đồng chí đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc hướng dẫn, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Việc tổ chức học tập, quán triệt phổ biến phải thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức.

- Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình, vừa là nguyên tắc tổ chức và  hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách.

- Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu xót, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, gây rối nội bộ. Bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết. 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

- Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện cho cán bộ chủ chốt của huyện.

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và tổ chức thực hiện trên địa bàn của huyện.

- Các đồng chí huyện ủy viên; bí thư đảng ủy các xã, trị trấn; bí thư đảng ủy trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc phổ biến, triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, gợi ý nội dung kiểm điểm, liên hệ thực tế; xây dựng chương trình kế hoạch, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch để uốn nắn; kiên quyết khắc phục tính hình thức, tránh tình trạng “làm lướt”, làm không đạt yêu cầu. 

1.2 Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 

* Ở huyện:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch:

 + Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện:

Thành phần gồm: Các đồng chí huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể trực thuộc huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; báo cáo viên cấp huyện; bí thư, các phó bí thư, thường trực đảng ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy liên hệ với Văn phòng Huyện ủy nhận tài liệu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị.

Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 4-2012. 

+ Hội nghị đảng viên:

- Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Quân sự, Công an huyện, và các chi bộ trực thuộc huyện,.

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu.

- Báo cáo viên: Do đồng chí Giám đốc TT BDCT huyện.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 4-2012. 

* Ở cấp cơ sở:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

+ Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương  biên soạn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu.

+ Báo cáo viên: Đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở.

+ Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5-2012. 

2. Tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình  

2.1 Đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm:

- Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp, kiểm điểm ở tập thể ban thường vụ cùng cấp và ở chi bộ đang sinh hoạt.

- Các đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp xã không phải là ủy viên ban thường vụ kiểm điểm ở tập thể ban thường vụ cùng cấp và chi bộ đang sinh hoạt.

- Các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương thuộc huyện kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo đơn vị và ở chi bộ đang sinh hoạt.

- Đối với Đảng ủy Quân sự huyện, các đồng chí cấp ủy viên kiểm điểm ở Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện và ở chi bộ đang sinh hoạt.

 - Các đồng chí đảng viên khác kiểm điểm ở chi bộ đang sinh hoạt.

Lưu ý: Ngoài những nơi kiểm điểm như trên, đảng viên tham gia các tổ chức khác với cương vị là người đứng đầu thì kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo các tổ chức đó về trách nhiệm của cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tổ chức đó; các đồng chí không phải là người đứng đầu tổ chức thì báo cáo kết quả kiểm điểm trước hội nghị lãnh đạo tổ chức đó 

2.2. Nội dung kiểm điểm

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và toàn bộ đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Cụ thể là:

(1) Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.

(2) Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của ngành, địa phương.

(3) Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu,...

Trong 3 nội dung trên nội dung thứ nhất (1) là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Khi kiểm điểm cần tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, yếu kém cụ thể nêu trong Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục

- Đối với tập thể: Kiểm điểm tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; kiểm điểm về công tác quản lý kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng quản lý. Kiểm điểm thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ; tập trung kiểm điểm làm rõ những trường hợp bố trí không đúng làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, địa phương. Kiểm điểm thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm của tập thể trong việc ban hành các quyết định của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo,...

- Đối với cá nhân: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kiểm điểm về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm. Đi sâu kiểm điểm cá nhân có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không? Nếu có thì ở mức độ nào?

Suy thoái về tư tưởng chính trị là: Phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của người dân; sống xa hoa, hưởng lạc, tham gia tệ nạn xã hội,...

Đối với đảng viên là cấp ủy viên thì kiểm điểm cả về trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể cấp ủy khi bàn và quyết định các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện quy chế làm việc 

2.3 Cách tiến hành kiểm điểm:

- Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện kiểm điểm.

- Trước khi kiểm điểm tiến hành một số công việc sau:

+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý của tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cấp mình và các đồng chí nguyên là cấp ủy viên, nguyên là thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu tại địa phương. 

Ý kiến góp ý của tập thể, tổ chức được thể hiện bằng văn bản chính thức của tập thể, tổ chức đó. Ý kiến góp ý của cá nhân viết bằng văn bản, ghi rõ họ tên và địa chỉ của người góp ý.

+ Gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý của cấp mình nếu thấy cần thiết. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho ban thường vụ cấp mình nội dung gợi ý kiểm điểm của tập thể, cá nhân.

+ Căn cứ nội dung kiểm điểm nêu trong Nghị quyết và ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân nêu trên hoặc gợi ý kiểm điểm của cấp trên (nếu có) để tiến hành kiểm điểm theo quy định.

- Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau.

+ Ở huyện: Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình, phê bình trước, Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên, đảng viên kiểm điểm tự phê bình, phê bình sau

+ Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Tập thể Ban Thường vụ, hoặc đảng ủy (nơi không có Ban Thường vụ), tập thể chi ủy kiểm điểm tự phê bình, phê bình trước, bí thư cấp ủy, các phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên, đảng viên kiểm điểm tự phê bình, phê bình sau.

- Sau kiểm điểm, ban thường vụ cấp ủy các cấp báo cáo kết quả kiểm điểm (tập thể và cá nhân) với ban chấp hành để ban chấp hành thảo luận, góp ý kiến; thông báo kết quả kiểm điểm đến những nơi đã góp ý trước kiểm điểm. Cấp dưới báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên. Những nơi kiểm điểm chưa đạt yêu cầu, cấp ủy cấp trên chỉ đạo kiểm điểm lại. Qua kiểm điểm nếu có vi phạm đến mức phải xử lý thì các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Kết quả kiểm điểm là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt.

- Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 được tiến hành thường xuyên, hằng năm, gắn với việc kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

2.4. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trước khi tổ chức kiểm điểm phải căn cứ vào gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có), Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng chủ trì, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản và tập hợp các ý kiến của các tập thể, cá nhân góp ý với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, Thường trực MTTQ huyện, Ban Thường vụ của Liên Đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đồng chí nguyên là thủ trưởng (người đứng đầu) các cơ quan thuộc huyện đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ huyện.

- Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung kiểm điểm tự phê bình, phê bình đánh giá làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng; tìm ra những nguyên nhân, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết, đề ra những biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân.

- Trong quá trình kiểm điểm, tiếp thu nội dung gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có); ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức để tự phê bình và phê bình.

Thời gian thực hiện trong tháng 8, 9 năm 2012. 

2.5. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp xã , thị trấn và cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

- Trước khi kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm những nơi cần thiết.

- Thường trực cấp ủy chỉ đạo bộ phận tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, văn phòng cùng cấp chủ trì tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các tập thể, cá nhân góp ý cho ban thường vụ và cá nhân.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, tập thể lãnh đạo đơn vị, cơ quan tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung và cách làm tương tự ở huyện.

- Thời gian thực hiện trong tháng 9,10 năm 2012. 

2.6. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy  cơ sở và đảng viên.

Ban Thường vụ hoặc đảng ủy các xã, thị trấn và đảng ủy trực thuộc, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gợi ý kiểm điểm những nơi cần thiết. Cách làm tương tự như ở cấp huyện.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ: Tập thể chi ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước sau đó đến bí thư chi bộ, các phó bí thư, chi ủy viên và các đảng viên. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân; phương hướng giải quyết, khắc phục. Ở những nơi, những trường hợp có vấn đề phức tạp xét thấy cấn thiết thì cấp ủy cấp trên trực tiếp gợi ý kiểm điểm

Thời gian thực hiện trong tháng 10,11 năm 2012.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

3.1. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Hướng dẫn quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp giai đoạn 2015-2020, tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện giai đoạn 2015-2020, thời gian trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong quý III- 2012.

- Tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã và chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt của huyện không là người địa phương.

- Tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, đề án đào tạo cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và cán bộ quy hoạch thuộc diện Huyện ủy quản lý. Thời gian dự kiến quý IV/2012.

- Tăng cường kiểm tra, nắm bắt để tham mưu, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thời gian dự kiến quý IV/2012.

- Căn cứ vào hướng dẫn của Tỉnh ủy tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa thành các văn bản của Huyện về:

+ Hướng dẫn thực hiện cơ chế hàng năm Ban Chấp hành góp ý kiến thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên Ban Thường vụ cùng cấp; hướng dẫn thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

+ Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các ban đảng rà soát các cơ chế, chính sách về tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính trong Đảng để đề nghị tỉnh xem xét sửa đổi quyết định.

+ Hướng dẫn thực hiện Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; hướng dẫn về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho sự quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm được tự giới thiệu, thể hiện trình độ, khả năng của mình; quy định bảo đảm tạo cơ hội tiến bộ cho những người có khuyết điểm hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã thực sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu có thành tích và được tín nhiệm.

+ Thí điểm một số chủ trương: Đại hội đảng bộ xã, trực tiếp bầu bí thư cấp ủy có số dư. Giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử ủy viên ban thường vụ cấp ủy khi khuyết; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó. Chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo huyện, phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi có cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3.2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn Phòng Huyện ủy và căn cứ quy định của Trung ương chuẩn bị nội dung, hướng dẫn thực hiện Quy chế chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cơ sở

- Tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy từ năm 2012.

- Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát và hằng năm có báo cáo kết quả đối với cán bộ thuộc cấp ủy mình quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.

- Phối hợp với các ban, ngành chức năng xem xét giải quyết những việc có thông tin hoặc đơn thư phản ảnh khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc bức xúc về đất đai, tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm.

- Phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy nghiên cứu tham mưu cho Huyện ủy đề nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy chế phối hợp với các ngành nội chính,... 

3.3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Huyện ủy Tam Đảo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 1 năm 2 lần để thông báo tình hình trong nước và quốc tế của Huyện đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí trong Câu lạc bộ hưu trí huyện.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham mưu cho Huyện ủy để đề nghị tỉnh có chủ trương, cơ chế phù hợp

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản của tỉnh, huyện và kết quả thực hiện, nhất là kinh nghiệm của những nơi tạo được chuyển biến rõ rệt, phê phán những nơi thực hiện không nghiêm túc, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khắc phục tình trạng phản ánh một chiều, sai lệch. Các cấp ủy, chấn chỉnh mọi hoạt động cơ quan thông tin tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước. 

3.4 Ban Dân vận Huyện ủy.

Căn cứ Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của huyện. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; cơ chế để MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phối hợp với UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó tham mưu cho Huyện ủy có biện pháp giải quyết kịp thời. 

4. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cấp nào do cấp đó thực hiện theo quy định hiện hành.

Ở cấp huyện giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy lập dự toán kinh phí trình cấp ủy xem xét, quyết định.

Yêu cầu UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí kịp thời đảm bảo để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết có hiệu quả đúng thời gian quy định. 

III. CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan thuộc huyện trong quá trình thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình và thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các quy định, quy chế theo các nhóm giải pháp của Nghị quyết

Tổ chức bộ phận thường trực ở Huyện ủy: Đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy và các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, Chánh Văn phòng Huyện ủy. Giúp việc bộ phận thường trực của tổ giúp việc gồm một số đồng chí cán bộ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; xây dựng phương hướng, biện pháp khắc phục đạt hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị căn cứ kế hoạch này và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, hướng dẫn đảm bảo  mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc cấp dưới. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy  hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

3. Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chương trình công tác của năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy, để tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy điều chỉnh, bổ sung nội dung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho phù hợp.

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tập hợp các ý kiến đóng góp của các tập thể và cá nhân báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy làm cơ sở cho việc chuẩn bị kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết; chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chọn lọc thông tin và kết quả thực hiện Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các văn bản của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy nhận tài liệu và cung cấp tài liệu cho các cơ quan đơn vị.

6. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thực hiện Nghị quyết.

 7. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết  và báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Huyện ủy. Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;       B/c

- Các BXD Đảng của Tỉnh ủy;

- TT Huyện ủy, TT UBND huyện;

- Các đồng chí HUV;

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền;

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Lưu VPHU.


 

 

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

(đã ký)

 

 

Lê Thái Phúc


tìm kiếm
WebSite
Google