Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 28 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất đấu giá Đồng Vang, thôn Nhân Lý xã Tam Quan

12/08/2021

 Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google