Thực hiện văn bản số 5819/UBND-VX1 ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại thông báo số 186/TB-VPCP và công văn số 4777/VPCP ngày 15/7/2021

20/07/2021
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google