Công văn số 557/UBND-VP ngày 01/4/2020 của UBND huyện về việc thực heienj các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

01/04/2020

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google