Công văn số 513/UBND-VP ngày 26/3/2020 của UBND huyện về việc thực hiện văn bản số 1948/UBND-VX1 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chhur tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống bệnh Covid-19

27/03/2020

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google