Công văn số 475/UBND-VP ngày 23/3/2020 của UBND huyện vv thực hiện Thông báo kết luận số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận số 57/TB-UBND ngày 15/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19

24/03/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google