Kế hoạch số 165-KH/HU ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

02/01/2020

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google