Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND ngày 27/9/2019 của Thường trực HDNĐ huyện tổ chức họat động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND huyện

11/10/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google