Kế hoạch số 02/KH-BKTXH ngày 23/8/2019 của Ban KTXH HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng các loại đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến 30/6/2019

26/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google