Công văn số 1369/UBND-TNMT ngày 20/8/2019 của UBND huyện về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đảo

21/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google