Công văn số 1337/UBND-TTr ngày 14/8/2019 của UBND huyện về việc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/HU ngày 30/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

15/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google