Công văn số 1333/UBND-NV ngày 14/5/2019 của UBND huyện về việc cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kỹ năng quản lý chính quyền cơ sở cấp xã năm 2019

15/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google