Công văn số 1298/UBND-TNMT ngày 09/8/2019 của UBND huyện về việc giải quyết nội dung đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Đảo về việc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp đổi đối với thửa đất số 33, tờ bản đồ số 12 tại xã Đạo Trù

11/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google