Công văn số 1263/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện về việc rà soát, thống kê số lượng các hộ chôn lấp lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu phi

07/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google