Công văn số 1262/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đảo

07/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google