Công văn số 1241/UBND-TCKH ngày 01/8/2019 của UBND huyện về việc thực hiện triển khai công tác đấu thầu qua mạng và chỉ hị số 03/CT-UBND ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google