Công văn số 1221/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ và xây dựng cơ chế chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm sau thu hồi đất trên địa bàn huyện

01/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google