Công văn số 1122/UBND-TNMT ngày 17/7/2019 của UBND huyện về việc rà soát, tổng hợp các trường hợp biến động đất đai phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Đảo

17/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google