Công văn số 1112/UBND-TNMT ngày 16/7/2019 của UBND huyện về việc triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

17/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google