Công văn số 1109/UBND-TCKH ngày 16/7/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Văn bản số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 của Bộ Tài chính

17/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google