Công văn số 1085/UBND-TCKH ngày 10/7/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính và lập báo cáo tài chính nhà nước

10/07/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google