Công văn số 34/BCĐ-TNMT ngày 09/7/2019 của Ban Chỉ đạo đất dịch vụ, tồn tại đất đai và giao đất ở hộ gia đình cá nhân huyện về việc chỉ đạo kiểm điểm tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện

10/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google