Thông báo số 124/TB-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện chính sách đất dịch vụ;giải quyết tồn tại đất đai trên địa bàn huyện

10/07/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google