Công văn số 1031/UBND-TNMT ngày 02/7/2019 của UBND huyện về việc đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chủ trương huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn

02/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google