Công văn số 28/HĐND-VP ngày 02/7/2019 của HĐND huyện về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND huyện xã Hồ Sơn

02/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google