Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 73/CTr-TU ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vv thực hiện KL số 44/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư

01/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google