Công văn số 27/HĐND-VP ngày 01/7/2019 của HĐND huyện về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND huyện xã Tam Quan

01/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google