Công văn số 990/UBND-TNMT ngày 26/6/2019 của UBND huyện về việc đôn đốc. rà soát, tổng hợp, phân loại các trường hợp vi phạm trong quá trình sử dụng đất đai theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 28/12/2018; Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 14/3/2019

27/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google