Thông báo số 113/TB-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát hồ sơ pháp lý để cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

24/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google