Thông báo số 112/TB-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện kết luận của Phó CHủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ, tồn tại đất đai xã Hợp Châu

24/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google