Thông báo số 110/TB-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện kết luận của Quyền Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 đầu năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

19/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google