Công văn số 933/UBND-DT ngày 18/6/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

19/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google