Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện thực hiện QĐ số 620/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện QUyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ...

18/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google