Công văn số 898/UBND-TCKH ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc thực hiện triển khai công tác đấu thầu qua mạng và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

12/06/2019

Xèm ile đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google