Công văn số 888/UBND-NNPTNT ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc thống nhất số liệu nghiệm thu diện tích tưới, tiêu của UBND cấp xã, Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo với số liệu thống kê diệc tích giwo trồng hàng năm của ngành Thống kê

12/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google