Công văn số 881/UBND-VPĐP ngày 11/6/2019 của UBND huyện về việc yêu cầu hoàn thành tiêu chí còn nợ đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

11/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google