Công văn số 854/UBND-TNMT ngày 05/6/2019 của UBND huyện về việc đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hienj chủ trương huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường

06/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google