Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện triển khai thực hiện CHỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 cảu Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

03/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google