Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn huyện năm 2019

03/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google