Công văn số 727/UBND-TNMT ngày 17/5/2019 của UBND huyện về việc đăng ký bổ sung các công trình, dự án trình HĐND chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đát rừng phòng hộ, đất rừng đặc rụng tại kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019

17/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google