Công văn số 699/UBND0TCKH ngày 13/5/2019 của UBND huyện về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước

17/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google