Công văn số 17/HĐND-VP ngày 14/5/2019 của HĐND huyện về việc thay đổi thời gian giám sát theo Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện

16/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google