Công văn số 685/UBND-NV ngày 10/5/2019 của UBND huyện về việc cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch 119-KH/TU thực hiện Kế hoạch 1956/KH-TTg

10/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google