Công văn số 682/UBND-DT ngày 10/5/2019 của UBND huyện về việc tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế năm 2019

10/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google